Privacy Policy

I Informacje ogólne

A. Administratorem Serwisu https://www.sages.pl jest Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000313297, posiadająca nr NIP 1132737407, o kapitale zakładowym 50 000 PLN.

B. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

C. Przed skorzystaniem z naszego Serwisu możemy poprosić Użytkownika o podanie Danych Osobowych, ale nigdy tego nie zrobimy jeśli konkretne dane nie są nam niezbędne.

D. To Użytkownik decyduje o tym, czy i jakie dane nam udostępni. Oznacza to, że Użytkownik zawsze podaje nam swoje Dane Osobowe dobrowolnie. Jednakże, jeśli Użytkownik zdecyduje się nie podawać Danych Osobowych, o które poprosimy, musi liczyć się z tym, że nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu lub uniemożliwi nam kontakt z nim, w związku z czym istnieje ryzyko, że nie otrzyma pełnych informacji odnośnie zamawianej usługi.

E. Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

F. Nieustannie rozwijamy i poprawiamy nasz Serwis. Do tego celu automatycznie zbierane są dane na temat osób przeglądających Serwis.

G. W Serwisie gromadzimy ciasteczka – pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie V. Polityki Prywatności.

II Definicje

A. Administrator - Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS 0000313297, posiadająca nr NIP 1132737407

B. Polityka Prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników Serwisu www.sages.pl oraz wykorzystywania plików cookies

C. Dane osobowe - dane na temat Użytkownika, które oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz Przetwarzane przez Sages

D. Przetwarzanie - wszystkie operacje dokonywane przez nas na Danych Osobowych. Pisząc Przetwarzanie mamy na myśli czynności takie które pozwalają nam: zbierać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, udostępniać i usuwać Dane Osobowe, a przede wszystkim te operacje, które pozwalają Ci wziąć udział w szkoleniu

E. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

F. Serwis - to strona dostępna pod adresem https://www.sages.pl

G. Ustawa - Polska ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

H. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu

III Informacje w formularzach

A. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

B. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

C. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, na przykład w celu kontaktu handlowego lub otrzymania materiałów dodatkowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie IV. Polityki Prywatności.

D. Dane podane w formularzach mogą być powierzane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi Administratora.

IV Ochrona danych osobowych

A. Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika jest dla nas priorytetem. Oto jak dbamy o to, żeby nikt poza nami nie miał do nich dostępu:

 1. stosujemy rekomendowane, co najmniej dwupoziomowe zabezpieczenia oraz zachowujemy całkowitą poufność wobec Danych przekazywanych przez Użytkowników,
 2. działamy zgodnie z wymogami Ustawy oraz wytycznymi RODO, wypełniając wszystkie obowiązki Administratora Danych Osobowych.

B. Przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika tylko i wyłącznie za jego zgodą lub w przypadku, gdy jest to zgodne z przepisami prawa.

C. Możemy przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu:

 1. zawarcie i wykonywanie umowy/umów łączących Sages z podmiotami, których dane zostały podane - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. marketingu produktów lub usług, w tym:

2.1 prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu Użytkownika, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi Użytkownik może być potencjalnie zainteresowany),

2.2 informowania drogą elektroniczną o aktualnej ofercie i działalności Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych Administratora lub dotyczących jego partnerów

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages, jakim jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;

2.3 badania satysfakcji ze współpracy z Sages lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług;

2.4 badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług potencjalnie interesujących Użytkownika;

2.5 prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Sages - podstawą prawną, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim jest zatrudnianie nowych pracowników;

2.6 prowadzenia statystyk - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim jest możliwość weryfikacji wyników sprzedażowych;

2.7 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

2.8 spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak obowiązek przechowywania dokumentacji sprzedażowej - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie wymogów prawnych.

D. O celu i zakresie Przetwarzania decydujesz sam, dlatego Użytkownik w dowolnej chwili może:

 1. skontaktować się z Sages w celu uzyskania informacji na temat typu Danych Osobowych, które nam przekazałeś oraz sposobu ich wykorzystywania,
 2. poprosić o aktualizację Danych Osobowych lub o ich poprawienie,
 3. poprosić o przeniesienie danych, które nam dostarczyłeś,
 4. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego Danych Osobowych
 5. zrezygnować z wyrażonej zgody na Przetwarzanie oraz zażądać usunięcia swoich danych w całości lub w części ze świadomością, że to może spowodować brak dalszej możliwości korzystania z usług oferowanych przez Sages.

E. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa możemy odmówić prośbie Użytkownika o usunięcie Danych Osobowych. W takim przypadku dalsze przechowywanie Danych będzie związane z potrzebą ustalenia okoliczności naruszeń lub odpowiedzialności za naruszenia.

F. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty ściśle z nami współpracujące lub osoby wyłącznie upoważnione z następujących kategorii:

 1. trenerzy i wykładowcy;
 2. osoby współpracujące z Sages na podstawie umów cywilnoprawnych;
 3. podmioty świadczące na rzecz Sages usługi:

a) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,

b) z zakresu obsługi szkoleń,

c) drukarskie i archiwizacyjne,

d) płatnicze,

e) prawne i windykacyjne.

G. Zbierane przez Sages dane zgodnie z Polityką Prywatności mogą zostać anonimowo wykorzystane do stworzenia publicznych materiałów statystycznych dotyczących bezpośredniej działalności Serwisu. W myśl prawa, takie dane nie są Danymi Osobowymi gdyż nie pozwalają na identyfikację Użytkownika ani innych użytkowników.

H. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim dane będą przetwarzane:

 1. wykonaniem umowy/umów - do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 2. badaniem satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług - do 3 miesięcy liczonych od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów, jako czasu, w którym występuje nasz uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 3. świadczeniem usług marketingowych - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 4. prowadzeniem rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Sages - do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub - w przypadku, gdy zgoda została udzielona także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 5. badaniem preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 6. wypełnianiem ciążących na nas obowiązków prawnych — do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
V Informacja o plikach cookies

A. Pliki cookies to zawierające dane informatyczne pliki, które zapisywane są na urządzeniu końcowym, z którego Użytkownik korzysta i możliwe do ponownego odczytania przez Serwis przy ponownej wizycie. Dzięki tym danym jesteśmy w stanie stale udoskonalać i dopasować do potrzeb Użytkownika nasz Serwis, jak również ułatwić korzystanie z niego.

B. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

C. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

D. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji urządzenia końcowego, którego używasz do przeglądania naszego Serwisu. Informacje w nich zawarte wykorzystywane są tylko do tworzenia statystyk funkcjonowania Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania ciasteczek podmiotom zewnętrznym, jednak tylko w przypadku gdy tak stanowi prawo.

E. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

F. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

G. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

H. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

I. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

J. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

K. Użytkownik zawsze może zdecydować o wyłączeniu ciasteczek. Nie tylko dla naszego Serwisu, ale dla wszystkich odwiedzanych przez Użytkownika stron internetowych, niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki korzysta. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika:

 1. Internet Explorer
 2. Firefox
 3. Chrome
 4. Opera
 5. Safari

L. Pozostając w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, Użytkownik wyraża zgodę na ich pobieranie.

M. Wszystkie pytania dotyczące korzystania z ciasteczek znajdziesz w opcji “Pomoc” swojej przeglądarki stron internetowych.

VI Logi serwera

A. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

B. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

C. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

VII Udostępnienie danych

A. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

B. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

C. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VIII Postanowienia końcowe

A. Sages zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę: https://www.sages.pl w zakładce Polityka Prywatności. W związku z tym zalecamy regularne monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu przez wszystkich jego użytkowników.

B. Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować pod numerem telefonu +48 22 2035600 lub poprzez e-mail na adres biuro@sages.pl.